UM

浏览/检索结果: 共38条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Serum amyloid A promotes LPS clearance and suppresses LPS-induced inflammation and tissue injury Journal article
EMBO REPORTS, 2018,Volume: 19,Issue: 10
作者:  Cheng, Ni;  Liang, Yurong;  Du, Xiaoping;  Ye, Richard D.
浏览  |  Adobe PDF(2278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:175/3  |  提交时间:2018/10/30
acute-phase response  inflammation  innate immunity  lipopolysaccharide  serum amyloid A  
Effects of insulin on transcriptional response and permeability in an in vitro model of human blood-brain barrier Journal article
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2018,Volume: 119,Issue: 7,Page: 5657-5664
作者:  Kuai, Ziyu;  Xu, Yan;  Zhao, Qi;  Liu, Jie;  Guan, Shanshan;  Qiao, Yongbo;  Gong, Xin;  Nie, Jiaojiao;  Li, Pengju;  Liu, Dongni;  Xing, Yifan;  Li, Huiwen;  Sun, Zixiao;  Wang, Wenqi;  Ning, Chunan;  Shi, Yuhua;  Kong, Wei;  Shan, Yaming
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's Disease  Human Blood-brain Barrier  Insulin  Type 2 Diabetes  Transcriptional Response  Permeability  
Elevated Expression of Serum Amyloid A 3 Protects Colon Epithelium Against Acute Injury Through TLR2-Dependent Induction of Neutrophil IL-22 Expression in a Mouse Model of Colitis Journal article
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Zhang, Gufang;  Liu, Jin;  Wu, Lehao;  Fang, Yu;  Sun, Lei;  Qian, Feng;  Chen, Daijie;  Ye, Richard D.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
serum amyloid A  inflammation  innate immunity  cytokines  colitis  neutrophils  
A reciprocal relationship between reactive oxygen species and mitochondrial dynamics in neurodegeneration Journal article
REDOX BIOLOGY, 2018,Volume: 14,Page: 7-19
作者:  Hung, Clara Hiu-Ling;  Cheng, Sally Shuk-Yee;  Cheung, Yuen-Ting;  Wuwongse, Suthicha;  Zhang, Natalie Qishan;  Ho, Yuen-Shan;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Chang, Raymond Chuen-Chung
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's disease  beta-amyloid  Mitochondria  Fission and fusion  Drp-1  Neurodegeneration  
SLOH, a carbazole-based fluorophore, mitigates neuropathology and behavioral impairment in the triple-transgenic mouse model of Alzheimer's disease Journal article
NEUROPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 131,Page: 351-363
作者:  Wu, Xiaoli;  Kosaraju, Jayasankar;  Zhou, Wei;  Tam, Kin Yip
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/31
Amyloid beta  Aggregation  Alzheimer's disease  3xTg-AD  Neuroprotection  SH-SY5Y  
Injected Amyloid Beta in the Olfactory Bulb Transfers to Other Brain Regions via Neural Connections in Mice Journal article
MOLECULAR NEUROBIOLOGY, 2018,Volume: 55,Issue: 2,Page: 1703-1713
作者:  He, Baixuan;  Zheng, Minying;  Liu, Qiang;  Shi, Zhe;  Long, Simei;  Lu, Xilin;  Pei, Zhong;  Yuan, Ti-Fei;  Su, Huanxing;  Yao, Xiaoli
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's Disease  Oligomers  Olfactory Pathway  Neural Connections  Apoptosis  
Human amyloid beta peptide and tau co-expression impairs behavior and causes specific gene expression changes in Caenorhabditis elegans Journal article
NEUROBIOLOGY OF DISEASE, 2018,Volume: 109,Page: 88-101
作者:  Wang, Chenyin;  Saar, Valeria;  Leung, Ka Lai;  Chen, Liang;  Wong, Garry
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Caenorhabditis elegans  Alzheimer's disease  Transcriptome analysis  Amyloid beta  Tau  RNA interference  
Human amyloid β peptide and tau co-expression impairs behavior and causes specific gene expression changes in Caenorhabditis elegans Journal article
Neurobiology of Disease, 2018,Volume: 109,Page: 88-101
作者:  Wang C.;  Saar V.;  Leung K.L.;  Chen L.;  Wong G.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/18
Alzheimer's Disease  Amyloid Beta  Caenorhabditis Elegans  Rna Interference  Tau  Transcriptome Analysis  
Systemic clearance and brain distribution of carbazole-based cyanine compounds as Alzheimer's disease drug candidates Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Zhou, Wei;  Hu, Xiaohui;  Tam, Kin Yip
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/31
Roflupram, a Phosphodiesterase 4 Inhibitior, Suppresses Inflammasome Activation through Autophagy in Microglial Cells Journal article
ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE, 2017,Volume: 8,Issue: 11,Page: 2381-2392
作者:  You, Tingting;  Cheng, Yufang;  Zhong, Jiahong;  Bi, Bingtian;  Zeng, Bingqing;  Zheng, Wenhua;  Wang, Haitao;  Xu, Jiangping
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Phosphodiesterase 4  roflupram  autophagy  inflammasome  microglia  neuroinflammation