UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Simultaneously boost diffusion length and stability of perovskite for high performance solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 59,Page: 721-729
作者:  Chao Liang;  Dandan Zhao;  Pengwei Li;  Bo Wu;  Hao Gu;  Jiacheng Zhang;  Teck Wee Goh;  Shi Chen;  Yonghua Chen;  Zhendong Sha;  Guosheng Shao;  Tze Chien Sum;  Guichuan Xing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/04/08
Diffusion Length  High Performance  Perovskite Solar Cells  Stability  
Critical role of chloride in organic ammonium spacer on the performance of Low-dimensional Ruddlesden-Popper perovskite solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 56,Page: 373-381
作者:  Haoran Chen;  Yingdong Xia;  Bo Wu;  Feng Liu;  Tingting Niu;  Lingfeng Chao;  Guichuan Xing;  TzeChien Sum;  Yonghua Chen;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/04/08
Chloride  Low-dimensional  Perovskite Solar Cell  Phenylethyl Ammonium  Ruddlesden-popper Phase  
Phase Pure 2D Perovskite for High-Performance 2D-3D Heterostructured Perovskite Solar Cells Journal article
Advanced Materials, 2018,Volume: 30,Issue: 52
作者:  Pengwei Li;  Yiqiang Zhang;  Chao Liang;  Guichuan Xing;  Xiaolong Liu;  Fengyu Li;  Xiaotao Liu;  Xiaotian Hu;  Guosheng Shao;  Yanlin Song
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/01/17
2d-3d Heterojunctions  Carrier Dynamics  Diffusion Length  Perovskite Solar Cells  Stability  
Efficient recycling of trapped energies for dual-emission in Mn-doped perovskite nanocrystals Journal article
Nano Energy, 2018,Volume: 51,Page: 704-710
作者:  Qi Wei;  Mingjie Li;  Zhipeng Zhang;  Jia Guo;  Guichuan Xing;  Tze Chien Sum;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Perovskite  Dual-emission  Semiconductor Nanocrystals  Doped Nanocrystals  
Low Threshold Fabry–Pérot Mode Lasing from Lead Iodide Trapezoidal Nanoplatelets Journal article
Small, 2018,Volume: 14,Issue: 35
作者:  Yangguang Zhong;  Qi Wei;  Zhen Liu;  Qiuyu Shang;  Liyun Zhao;  Ruiwen Shao;  Zhepeng Zhang;  Jie Chen;  Wenna Du;  Chao Shen;  Jun Zhang;  Yanfeng Zhang;  Peng Gao;  Guichuan Xing;  Xinfeng Liu;  Qing Zhang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Layered Semiconductor  Microcavity  Pbi2  Small Laser  Van Der Waals Epitaxy  
Highly Efficient Visible Colloidal Lead-Halide Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes Journal article
NANO LETTERS, 2018,Volume: 18,Issue: 5,Page: 3157-3164
作者:  Yan, Fei;  Xing, Jun;  Xing, Guichuan;  Quan, Lina;  Tan, Swee Tiam;  Zhao, Jiaxin;  Su, Rui;  Zhang, Lulu;  Chen, Shi;  Zhao, Yawen;  Huan, Alfred;  Sargent, Edward H.;  Xiong, Qihua;  Demir, Hilmi Volkan
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Colloidal Nanocrystal  Lead-halide Perovskite  Light-emitting Diodes  
Enhanced power conversion efficiency in iridium complexbased terpolymers for polymer solar cells Journal article
Flexible Electronics, 2018,Volume: 2,Issue: 1
作者:  Zhongyuan Xue;  Shifan Wang;  Jie Yang;  Yu Zhong;  Min Qian;  Cheng Li;  Zhiguo Zhang;  Guichuan Xing;  Sven Huettner;  Youtian Tao;  Yongfang Li;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/04/29
Long Minority-Carrier Diffusion Length and Low Surface-Recombination Velocity in Inorganic Lead-Free CsSnI3 Perovskite Crystal for Solar Cells Journal article
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2017,Volume: 27,Issue: 7
作者:  Wu, Bo;  Zhou, Yuanyuan;  Xing, Guichuan;  Xu, Qiang;  Garces, Hector F.;  Solanki, Ankur;  Goh, Teck Wee;  Padture, Nitin P.;  Sum, Tze Chien
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30