UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共26条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Orientational Epitaxy of van der Waals Molecular Heterostructures Journal article
NANO LETTERS, 2018,Volume: 18,Issue: 8,Page: 5257-5261
作者:  Guo, Lu'an;  Wang, Yitao;  Kaya, Dogan;  Palmer, Richard E.;  Chen, Guangde;  Guo, Quanmin
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/01
van der Waals heterostructures  epitaxy  self-assembly  fullerene  graphene  interface  scanning tunnelling microscopy  
Water soluble fraction from ethanolic extract of Clausena lansium seeds alleviates obesity and insulin resistance, and changes the composition of gut microbiota in high-fat diet-fed mice Journal article
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 2018,Volume: 47,Page: 192-199
作者:  Shen, Shengnan;  Liao, Qiwen;  Huang, Li;  Li, Dan;  Zhang, Qingwen;  Wang, Yitao;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Lin, Ligen
浏览  |  Adobe PDF(1563Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:220/26  |  提交时间:2018/10/30
Clausena Lansium  Fat Mass Gain  Insulin Sensitivity  Gut Microbiota  Wampee  
Probing Phase Evolutions of Au-Methyl-Propyl-Thiolate Self-Assembled Monolayers on Au(111) at the Molecular Level Journal article
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2018,Volume: 122,Issue: 25,Page: 6666-6672
作者:  Gao, Jianzhi;  Lin, Haiping;  Qin, Xuhui;  Zhang, Xin;  Ding, Haoxuan;  Wang, Yitao;  Fard, Mahroo Rokni;  Kaya, Dogan;  Zhu, Gangqiang;  Li, Qing;  Li, Youyong;  Pan, Minghu;  Guo, Quanmin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/01
UPLC/Q-TOFMS-Based Metabolomics Approach to Reveal the Protective Role of Other Herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan Against the Hepatorenal Toxicity of Cinnabar and Realgar Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Xia, Fangbo;  Li, Ao;  Chai, Yushuang;  Xiao, Xiao;  Wan, Jianbo;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3535Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:167/17  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Metabonomics  Detoxification  Inflammation  
High temperature deformation behavior of carbon-containing FeCoCrNiMn high entropy alloy Journal article
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018,Volume: 747,Page: 571-579
作者:  Li, Jianbo;  Gao, Bo;  Tang, Shan;  Liu, Bin;  Liu, Yong;  Wang, Yitao;  Wang, Jiawen
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/01
High entropy alloy  Carbides  Dynamic recrystallization  Zener-Hollomon (Z) parameter  
Improved NO2 sensing properties at low temperature using reduced graphene oxide nanosheet-In2O3 heterojunction nanofibers Journal article
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018,Volume: 741,Page: 908-917
作者:  Yan, Chao;  Lu, Hongbing;  Gao, Jianzhi;  Zhang, Ying;  Guo, Quanmin;  Ding, Haoxuan;  Wang, Yitao;  Wei, Fenfen;  Zhu, Gangqiang;  Yang, Zhibo;  Wang, Chunlan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/01
In2O3  Reduced graphene oxide  Electrospinning  p-n junctions  Gas sensor  
Computer-Aided Formulation Design for a Highly Soluble Lutein-Cyclodextrin Multiple-Component Delivery System Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2018,Volume: 15,Issue: 4,Page: 1664-1673
作者:  Zhao, Qianqian;  Miriyala, Nikhila;  Su, Yan;  Chen, Weijie;  Gao, Xuejiao;  Shao, Ling;  Yan, Ru;  Li, Haifeng;  Yao, Xiaojun;  Cao, Dongsheng;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(4697Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:228/28  |  提交时间:2018/10/30
Lutein  Cyclodextrin  Multiple-component System  Molecular Dynamics Simulation  Bioavailability  Computer-aided Formulation Design  
Dual-functional Brij-S20-modified nanocrystal formulation enhances the intestinal transport and oral bioavailability of berberine Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 2018,Volume: 13,Page: 3781-3793
作者:  Xiong, Wei;  Sang, Wei;  Linghu, Ke Gang;  Zhong, Zhang Feng;  Cheang, Wai San;  Li, Juan;  Hu, Yuan Jia;  Yu, Hua;  Wang, Yi Tao
收藏  |  浏览/下载:99/0  |  提交时间:2018/10/30
Berberine  Poor Water Solubility  Pgp-mediated Drug Efflux  Brij  Nanocrystals  
In situ sequestration of endogenous PDGF-BB with an ECM-mimetic sponge for accelerated wound healing Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 148,Page: 54-68
作者:  Li, Qiu;  Niu, Yiming;  Diao, Huajia;  Wang, Lintao;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(6957Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:145/16  |  提交时间:2018/10/30
Biomimetic Scaffolds  Extraceilular Matrix  Polysaccharides  Growth Factors  Wound Healing