UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Facile synthesis of graphene nanoribbons from zeolite-templated ultra-small carbon nanotubes for lithium ion storage Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 43,Page: 21327-21334
作者:  Xu, Xintong;  Ruan, Shuangchen;  Zhai, Jianpang;  Zhu, Haiou;  Yu, Li;  Pei, Jihong;  Cui, Zhe;  Zou, Rujia;  Hu, Junqing;  Lu, Aijiang;  Yu, Mingyang;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/01/17
Effect of cation substitution on the pseudocapacitive performance of spinel cobaltite MCo2O4 (M = Mn, Ni, Cu, and Co)dagger Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 23,Page: 10674-10685
作者:  Liu, Shude;  Ni, Dixing;  Li, Hai-Feng;  Hui, Kwun Nam;  Ouyang, Chu-Ying;  Jun, Seong Chan
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Effect of cation substitution on the pseudocapacitive performance of spinel cobaltite MCo2O4 (M = Mn, Ni, Cu, and Co) (vol 6, pg 10674, 2018) Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 23,Page: 11044-11044
作者:  Liu, Shude;  Ni, Dixing;  Li, Hai-Feng;  Hui, Kwun Nam;  Ouyang, Chu-Ying;  Jun, Seong Chan
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Exploring new two-dimensional monolayers: pentagonal transition metal borides/carbides (penta-TMB/Cs) Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 22,Page: 10226-10232
作者:  Shao, Yangfan;  Shao, Mengmeng;  Kawazoe, Yoshiyuki;  Shi, Xingqiang;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Aqueous rechargeable dual-ion battery based on fluoride ion and sodium ion electrochemistry Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 18,Page: 8244-8250
作者:  Zhang, Zishuai;  Hu, Xiaoqiao;  Zhou, Yu;  Wang, Shaofeng;  Yao, Lingmin;  Pan, Hui;  Su, Ching-Yuan;  Chen, Fuming;  Hou, Xianhua
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Electronic, magnetic, catalytic, and electrochemical properties of two-dimensional Janus transition metal chalcogenides Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2018,Volume: 6,Issue: 17,Page: 8021-8029
作者:  Chen, Wenzhou;  Qu, Yuanju;  Yao, Lingmin;  Hou, Xianhua;  Shi, Xingqiang;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Ultrathin petal-like NiAl layered double oxide/sulfide composites as an advanced electrode for high-performance asymmetric supercapacitors Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2017,Volume: 5,Issue: 37,Page: 19687-19696
作者:  Li, Lei;  Hui, Kwan San;  Hui, Kwun Nam;  Cho, Young-Rae
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
An asymmetric supercapacitor with excellent cycling performance realized by hierarchical porous NiGa2O4 nanosheets Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2017,Volume: 5,Issue: 36,Page: 19046-19053
作者:  Liu, Shude;  Hui, Kwan San;  Hui, Kwun Nam;  Li, Hai-Feng;  Ng, Kar Wei;  Xu, Jincheng;  Tang, Zikang;  Jun, Seong Chan
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/30
Efficient coupling of a hierarchical V2O5@Ni3S2 hybrid nanoarray for pseudocapacitors and hydrogen production Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2017,Volume: 5,Issue: 34,Page: 17954-17962
作者:  Zhong, Xiongwei;  Zhang, Linfei;  Tang, Jun;  Chai, Jianwei;  Xu, Jincheng;  Cao, Lujie;  Yang, Mingyang;  Yang, Ming;  Kong, Weiguang;  Wang, Shijie;  Cheng, Hua;  Lu, Zhouguang;  Cheng, Chun;  Xu, Baomin;  Pan, Hui
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Hydrogen generation properties and the hydrolysis mechanism of Zr(BH4)(4)center dot 8NH(3) Journal article
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A, 2017,Volume: 5,Issue: 32,Page: 16630-16635
作者:  Wu, Daifeng;  Ouyang, Liuzhang;  Liu, Jiangwen;  Wang, Hui;  Shao, Huaiyu;  Zhu, Min
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30