UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Four new norlignan glycoside isomers from the twigs of Cephalotaxus oliveri Mast Journal article
TETRAHEDRON-ASYMMETRY, 2017,Volume: 28,Issue: 12,Page: 1686-1689
作者:  Meng, Fan-Cheng;  Liu, Hui;  Huang, Xiao-Jun;  Chang, Yu;  Ren, Dai;  Lin, Li-Gen;  Zeng, Qing-Qian;  Zhang, Qing-Wen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Toward the Total Synthesis of Eurifoloid A Journal article
ORGANIC LETTERS, 2017,Volume: 19,Issue: 10,Page: 2742-2745
作者:  Liu, Xin;  Liu, Junyang;  Zhao, Jing;  Li, Shaoping;  Li, Chuang-Chuang
浏览  |  Adobe PDF(3140Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:218/29  |  提交时间:2018/10/30