UM

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Extract of Sheng-Mai-San ameliorates myocardial Ischemia-Induced heart failure by modulating ca2+-Calcineurin-Mediated DRP1 signaling pathways Journal article
International Journal of Molecular Sciences, 2017,Volume: 18,Issue: 9
作者:  Yang Y.;  Tian Y.;  Hu S.;  Bi S.;  Li S.;  Hu Y.;  Kou J.;  Qi J.;  Yu B.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/28
Calcineurin A  Dynamin-related protein 1  Extract of Sheng-Mai-San  Heart failure  Mitochondrial fission  
Extract of Sheng-Mai-San Ameliorates Myocardial Ischemia-Induced Heart Failure by Modulating Ca2+-Calcineurin-Mediated Drp1 Signaling Pathways Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2017,Volume: 18,Issue: 9
作者:  Yang, Ye;  Tian, Yushan;  Hu, Siyao;  Bi, Suxia;  Li, Suxia;  Hu, Yuanjia;  Kou, Junping;  Qi, Jin;  Yu, Boyang
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
extract of Sheng-Mai-San  heart failure  calcineurin A  dynamin-related protein 1  mitochondrial fission  
4 '-Hydroxywogonin suppresses lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in RAW 264.7 macrophages and acute lung injury mice Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 8
作者:  Fan, Chao;  Wu, Le-Hao;  Zhang, Gu-Fang;  Xu, Fangfang;  Zhang, Shuo;  Zhang, Xiuli;  Sun, Lei;  Yu, Yang;  Zhang, Yan;  Ye, Richard D.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
4’-Hydroxywogonin suppresses lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in RAW 264.7 macrophages and acute lung injury mice Journal article
PLoS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 8
作者:  Fan C.;  Wu L.-H.;  Zhang G.-F.;  Xu F.;  Zhang S.;  Zhang X.;  Sun L.;  Yu Y.;  Zhang Y.;  Ye R.D.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/07
Intracellular signaling pathways of inflammation modulated by dietary flavonoids: The most recent evidence Journal article
Critical reviews in food science and nutrition, 2017,Page: 1-17
作者:  Lei Chen;  Hui Teng;  Zhen Jia;  Maurizio Battino;  Anca Miron;  Zhiling Yu;  Hui Cao;  Jianbo Xiao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/24
Flavonoids  Inflammation  Intracellular Signaling Pathways  Structure-activity Relationship  
The Atypical Antipsychotic Agent, Clozapine, Protects Against Corticosterone-Induced Death of PC12 Cells by Regulating the Akt/FoxO3a Signaling Pathway Journal article
MOLECULAR NEUROBIOLOGY, 2017,Volume: 54,Issue: 5,Page: 3395-3406
作者:  Zeng, Zhiwen;  Wang, Xue;  Bhardwaj, Sanjeev K.;  Zhou, Xuanhe;  Little, Peter J.;  Quirion, Remi;  Srivastava, Lalit K.;  Zheng, Wenhua
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Clozapine  Corticosterone  Pi3k/akt/foxo3a  Neuroprotection  
An andrographolide derivative AGP-26b exibitiing anti-angiogenic activity in HUVECs and zebrafish via blocking the VEGFA/VEGFR2 signaling pathway Journal article
MOLECULAR BIOSYSTEMS, 2017,Volume: 13,Issue: 3,Page: 525-536
作者:  Huang, Bin;  Peng, Yuran;  Li, Jingjing;  Li, Shang;  Sun, Yicheng;  Wang, Decai;  Yang, Binrui;  Chan, Judy Yuet-Wa;  Yu, Huidong;  Leung, George Pak-Heng;  Hoi, Maggie Pui-Man;  Zhou, Guo-Chun;  Lee, Simon Ming-Yuen
Adobe PDF(947Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:267/8  |  提交时间:2018/10/30
An andrographolide derivative AGP-26b exhibiting anti-angiogenic activity in HUVECs and zebrafish via blocking the VEGFA/VEGFR2 signaling pathway Journal article
Molecular BioSystems, 2017,Volume: 13,Issue: 3,Page: 525-536
作者:  Huang B.;  Peng Y.;  Li J.;  Li S.;  Sun Y.;  Wang D.;  Yang B.;  Chan J.Y.-W.;  Yu H.;  Leung G.P.-H.;  Hoi M.P.-M.;  Zhou G.-C.;  Lee S.M.-Y.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06