UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Schisandrin B reverses doxorubicin resistance through inhibiting P-glycoprotein and promoting proteasome-mediated degradation of survivin Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Wang, Shengpeng;  Wang, Anqi;  Shao, Min;  Lin, Ligen;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:133/4  |  提交时间:2018/10/30
Angiotensin II induces connective tissue growth factor expression in human hepatic stellate cells by a transforming growth factor beta-independent mechanism Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Li, Ao;  Zhang, Jingyao;  Zhang, Xiaoxun;  Wang, Jun;  Wang, Songsong;  Xiao, Xiao;  Wang, Rui;  Li, Peng;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(3646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:147/5  |  提交时间:2018/10/30
Big data analysis of global advances in pharmaceutics and drug delivery 1980-2014 Journal article
DRUG DISCOVERY TODAY, 2017,Volume: 22,Issue: 8,Page: 1201-1208
作者:  Zhang, Weixiang;  Zhao, Qianqian;  Deng, Junling;  Hu, Yuanjia;  Wang, Yitao;  Ouyang, Defang
浏览  |  Adobe PDF(3646Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:180/10  |  提交时间:2018/10/30
Combined in vivo imaging and omics approaches reveal metabolism of icaritin and its glycosides in zebrafish larvae Journal article
MOLECULAR BIOSYSTEMS, 2011,Volume: 7,Issue: 7,Page: 2128-2138
作者:  Li, ZH (Li, Zhen Hua);  Alex, D (Alex, Deepa);  Siu, SO (Siu, Shiu On);  Chu, IK (Chu, Ivan Keung);  Renn, J (Renn, Joerg);  Winkler, C (Winkler, Christoph);  Lou, S (Lou, Shaoke);  Tsui, SKW (Tsui, Stephen Kwok-Wing);  Zhao, HY (Zhao, Hai Yu);  Yan, WR (Yan, Wendy Ru);  Mahady, GB (Mahady, Gail B.);  Li, GH (Li, Guo Hui);  Kwan, YW (Kwan, Yiu Wa);  Wang, YT (Wang, Yi Tao);  Lee, SMY (Lee, Simon Ming-Yuen)
浏览  |  Adobe PDF(6032Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:151/5  |  提交时间:2018/11/01
Animal-models  Flavonoids  Quercetin  Bone  Fluorescence  Absorption  Proteome  Swim