UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Rattle-type hollow CaWO4:Tb3+@SiO2 nanocapsules as carriers for drug delivery Journal article
Dalton transactions, 2011,Volume: 40,Page: 12818–12825
作者:  Xuefeng Zhai;  Min Yu;  Ziyong Cheng;  Zhiyao Hou;  Ping’an Ma;  Dongmei Yang;  Xiaojiao Kang;  Yunlu Dai;  Dong Wang;  Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/24