UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Luminescent GdVO4:Eu3+ functionalized mesoporous silica nanoparticles for magnetic resonance imaging and drug delivery Journal article
Dalton transactions, 2013,Volume: 42,Page: 6523–6530
作者:  Shanshan Huang;  Ziyong Cheng;  Ping’an Ma;  Xiaojiao Kang;  Yunlu Dai;  Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/24
YVO4:Eu3+ functionalized porous silica submicrospheres as delivery carriers of doxorubicin Journal article
Dalton transactions, 2012,Volume: 41,Page: 1481–1489
作者:  Ziyong Cheng;  Pingan Ma;  Zhiyao Hou;  Wenxin Wang;  Yunlu Dai;  Xuefeng Zhai;  Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/24
Rattle-type hollow CaWO4:Tb3+@SiO2 nanocapsules as carriers for drug delivery Journal article
Dalton transactions, 2011,Volume: 40,Page: 12818–12825
作者:  Xuefeng Zhai;  Min Yu;  Ziyong Cheng;  Zhiyao Hou;  Ping’an Ma;  Dongmei Yang;  Xiaojiao Kang;  Yunlu Dai;  Dong Wang;  Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/24