UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Anti-atherosclerosis and cardio-protective effects of the Angong Niuhuang Pill on a high fat and vitamin D3 induced rodent model of atherosclerosis Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 195,Page: 118-126
作者:  Fu, Wen-Juan;  Lei, Ting;  Yin, Zhen;  Pan, Jian-Hao;  Chai, Yu-Shuang;  Xu, Xiao-Yun;  Yan, Yi-Xi;  Wang, Zhi-Hua;  Ke, Jian;  Wu, Gang;  Xu, Ren-He;  Paranjpe, Manish;  Qu, Lintao;  Nie, Hong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Angong Niuhuang Pill (Anp)  Atherosclerosis  High Fat Diet  Vitamin D-3  
Anti-cancer properties of terpenoids isolated from Rhizoma Curcumae - A review Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2012,Volume: 143,Issue: 2,Page: 406-411
作者:  Lu, JJ (Lu, Jin-Jian);  Dang, YY (Dang, Yuan-Ye);  Huang, M (Huang, Min);  Xu, WS (Xu, Wen-Shan);  Chen, XP (Chen, Xiu-Ping);  Wang, YT (Wang, Yi-Tao)
浏览  |  Adobe PDF(345Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/20  |  提交时间:2018/11/01
Cell-cycle Arrest  Chromatography-mass-spectrometry  Human Lung-carcinoma  Breast-cancer Cells  Beta-elemene  Delta-elemene  In-vitro  D-galactosamine/lipopolysaccharide  Inhibitory-activity  Glioblastoma Cells