UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hydration properties and binding capacities of dietary fibers from bamboo shoot shell and its hypolipidemic effects in mice Conference paper
作者:  Luo, Xianliang;  Wang, Qi;  Zheng, Baodong;  Lin, Liangmei;  Chen, Bingyan;  Zheng, Yafeng;  Xiao, Jianbo
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Bamboo shoot shell  Dietary fibers  Physicochemical properties  Hypolipidemic activity