UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A systematic evaluation of the biocompatibility of cucurbit[7]uril in mice Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zhang, Xiangjun;  Xu, Xiaoqiu;  Li, Shengke;  Wang, Lian-Hui;  Zhang, Jianxiang;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Schisandrin B regulates lipid metabolism in subcutaneous adipocytes Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Kwan, Hiu Yee;  Wu, Jiahui;  Su, Tao;  Chao, Xiao-Juan;  Yu, Hua;  Liu, Bin;  Fu, Xiuqiong;  Tse, Anfernee Kai Wing;  Chan, Chi Leung;  Fong, Wang Fun;  Yu, Zhi-ling
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30