UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Critical role of chloride in organic ammonium spacer on the performance of Low-dimensional Ruddlesden-Popper perovskite solar cells Journal article
Nano Energy, 2019,Volume: 56,Page: 373-381
作者:  Haoran Chen;  Yingdong Xia;  Bo Wu;  Feng Liu;  Tingting Niu;  Lingfeng Chao;  Guichuan Xing;  TzeChien Sum;  Yonghua Chen;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/04/08
Chloride  Low-dimensional  Perovskite Solar Cell  Phenylethyl Ammonium  Ruddlesden-popper Phase  
Cobalt‐Vanadium Hydroxide Nanoneedles with a Free‐Standing Structure as High‐Performance Oxygen Evolution Reaction Electrocatalysts Journal article
ChemElectroChem, 2019,Volume: 6,Issue: 7,Page: 2050-2055
作者:  Mingyang Yang;  Xuelian Fu;  Mengmeng Shao;  Zhenyu Wang;  Lujie Cao;  Shuai Gu;  Minchan Li;  Dr. Hua Cheng;  Prof. Yuchao Li;  Prof. Hui Pan;  Prof. Zhouguang Lu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/04/17