UM
当前检索式
限定条件 ((Author:10692-000018) AND (Indexed By:SCI) AND (Author:10692-000018))
共11条,第1-11条
WANG RUIBING 52 LEE MING YUEN 16 WANG CHUNMING 8
ZHENG YING 6 WANG YITAO 3 ZHENG JUN 3
CHEN XIUPING 2 XIN CHEN 1 ZHANG QINGWEN 1
YAN RU 1 XIE RUIYU 1