UM
当前检索式
限定条件 ((Author:10692-000018) AND (Indexed By:SCI) AND (Date Issued:2017))
共10条,第1-10条
WANG RUIBING 20 LEE MING YUEN 8 WANG CHUNMING 5
ZHENG YING 5 WANG YITAO 2 XIN CHEN 1
ZHANG QINGWEN 1 YAN RU 1 XIE RUIYU 1
ZHENG JUN 1