UM
当前检索式 ((ALL:Chen Xiu-Ping))
限定条件 ((Author:10692-000207) AND (Author:10692-000016))
共6条,第1-6条
LEUNG CHUNG HANG 4 LU JINJIAN 4 CHEN XIUPING 4
WANG YITAO 2 CHEN MEIWAN 1 LU JIAHONG 1