UM
当前检索式 ((ALL:Chen, Ping))
限定条件 ((Author:10692-000013) AND (Language:英语))
共6条,第1-6条
LI SHAOPING 11 ZHAO JING 8 CHEN XIAOJIA 2
WANG YING 2 WANG YITAO 1 LIN LIGEN 1