UM
当前检索式 ((ALL:Yin L.))
限定条件 ((Indexed By:SCI) AND (Document Type:期刊论文))
共9条,第1-9条
WANG CHUNMING 3 YUAN ZHEN 3 CHEN LONG 2
LEE MING YUEN 1 WANG RUIBING 1 ZHU LEI 1
LIN LIGEN 1 ZHANG XUANJUN 1 LI GANG 1