UM
当前检索式 ((ALL:Flight-mass-spectrometry))
限定条件 ((Author:10692-000011) AND (Indexed By:SCI))
共6条,第1-6条
WANG YITAO 5 CHEN XIAOJIA 2 LU JINJIAN 1
ZHAO JING 1 CHEN XIUPING 1 WAN JIANBO 1