UM
当前检索式 ((ALL:Review))
限定条件 ((Document Type:期刊论文) AND (Community:健康科學學院) AND (Indexed By:SCI) AND (Date Issued:2017))
共17条,第1-17条
KWOK HANG FAI 4 XIANG YUTAO 3 LIU TZU-MING 3
XIAOHUA DOUGLAS ZHANG 2 YUAN ZHEN 2 WANG YITAO 1
WANG CHUNMING 1 WANG RUIBING 1 CHUXIA DENG 1
ZHENG WENHUA 1 DI LIJUN 1 XIAOLING XU 1
ZHAO QI 1 LEE TSZ ON 1 WANG LI 1
DAI YUNLU 1 XIE RUIYU 1