UM
当前检索式 ((ALL:In-vivo Evaluation))
限定条件 ((Date Issued:2017) AND (Author:10692-000011))
共9条,第1-9条
WANG YITAO 6 WANG CHUNMING 2 CHEN XIUPING 2
XIN CHEN 1 WANG RUIBING 1 LU JINJIAN 1
LIN LIGEN 1 OUYANG DEFANG 1 XIE RUIYU 1